תקנון ותנאי השימוש בשירות Save The Date

תקנון ותנאי השימוש בשירות Save The Date

שירות Save The Date (להלן: "השירות") הינו שירות לניהול אירועים על ידי משתמשים מבית חברת גלובל סמס בע”מ (להלן: "החברה"). השירות ניתן בחינם וכולל בתוכו מספר שירותים נוספים הניתנים בתשלום. ברישום לשירות מסכים המשתמש עם התנאים המפורטים בתקנון זה. תקנון קבלת השירותים נועד על מנת לוודא שימוש נאות בשירותים אותם מקצה החברה למשתמשים בשירות, ועל מנת לוודא שימוש נאות ברשת האינטרנט ובכלל.

אנא קראו בקפידה את תנאי השימוש. יתכן ותנאי השימוש שונו מאז ביקורכם האחרון באתר או במערכת. השימוש באתר savedate.co.il (להלן: "האתר") או ב app.savedate.co.il והאפליקציות לאנדרואיד ואייפון (להלן: "המערכת") מעיד על הסכמת המשתמש או הלקוח (להלן: "המשתמש") לתנאים אלה. אם אינכם מקבלים את תנאי השימוש, אל תשתמשו באתר או במערכת. להלן תנאי השימוש עבור גישה לאתר ולשימוש במערכת. על ידי סימון אישור 'הנני מאשר/ת את תקנון השימוש בשירות Save The Date' בדף ההרשמה, על ידי כניסה לחשבונכם במערכת או על ידי גישה לשירותים באמצעות ממשק API, הינכם מקבלים עליכם את תנאי השימוש שלהלן.

כל השירותים הניתנים על ידי מערכת Save The Date מיועדים אך ורק לשימוש העומד בתנאי חוקי מדינת ישראל. חל איסור חמור להפיץ ב SMS או WHATSAPP וכן לאחסן כל מידע או נתון בהפרה לחוקי מדינת ישראל. בין השאר (אך לא מוגבל למקרים אלה), המשפט שלעיל מתייחס לחומר המוגן בזכויות יוצרים שאינם שייכים למשתמש ושלא קיבל רשות להשתמש בהם, למידע המוגדר על ידי מערכות החוק והמשפט כמאיים ולמידע המוגדר סודי על ידי המדינה או בעל סודיות מסחרית. המשתמש משחרר את החברה ומפעילי השירות מכל אחריות הנוגעת לתביעות הקשורות למידע שישמור או יפיץ באמצעות המערכת.

המערכת מסופקת בכפוף לתנאי השימוש, כפי שיתוקנו על ידי החברה מעת לעת, וכל הנחיות, כללים או מדיניות הפעלה שהחברה רשאית לקבוע ולפרסם מעת לעת (להלן: "ההסכם"), כולל, מדיניות פרטיות הלקוח של החברה ("מדיניות") (אלא אם כן צוין אחרת, כל התייחסות להסכם תכלול אף את המדיניות). על ידי פרסום גרסאות מעודכנות של ההסכם באתר או במתן כל הודעה אחרת, החברה רשאית לשנות את תנאי ההסכם וכן רשאית להפסיק או לשנות את כל או חלק מן האספקטים האחרים של המערכת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. למעט אם נאמר אחרת בהסכם, השינויים האמורים ייכנסו לתוקף עם פרסום ההסכם המתוקן במערכת או באתר. המערכת תהא זמינה רק לאדם אשר כשיר ליצור חוזים מחייבים מבחינה משפטית על פי כל דין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המערכת אינה זמינה לאנשים מתחת לגיל 18. אם אינכם עומדים בתנאים אלו, אינכם רשאים להשתמש במערכת. עליכם למלא את טופס ההרשמה שבעמוד ההרשמה של האתר על מנת להשתמש במערכת. בטופס ההרשמה עליכם לספק מידע נכון, מדויק, עדכני ומלא על עצמכם.

חוק הספאם

הלקוח מתחייב שלא לבצע הפצת SMS או WHATSAPP לא מורשה ולפעול בהתאם לחוק הספאם. הלקוח מתחייב שלא להשתמש מספרי טלפון סלולארי שנאספו באמצעות תוכנה לאיסוף פרטים ולשלוח SMS או WHATSAPP לנמענים אשר לא הביעו הסכמה לנתינתם באופן מפורש. הלקוח מתחייב שלא להשתמש במספרי טלפון סלולארי שנרכשו מגורם צד שלישי. הלקוח מתחייב להזדהות בצורה ברורה בתור שולח ה SMS או WHATSAPP. הלקוח מתחייב להסיר מיידית מרשימת התפוצה כל נמען SMS או WHATSAPP שביקש לעשות כן בכל דרך שהיא, למען הסר ספק השירות אינו כולל אפשרות להסרה בגוף ה SMS או WHATSAPP ועל הלקוח לדאוג לכך באופן עצמאי. הלקוח מתחייב לוודא שבכל רשימת תפוצה אליה מתבצעת שליחת SMS או WHATSAPP, לא נכללים נמענים אשר ביקשו להסיר את כתובתם או מספר הטלפון שלהם מרשימת התפוצה.

בשימושכם במערכת תשתמשו או תייבאו רק רשימות תפוצה בהן כל הנמענים הביעו את הסכמתם המפורשת מראש לקבלת תכתובות מכם. ידוע לכם כי לא כל הודעות ה SMS או WHATSAPP הנשלחות באמצעות המערכת יתקבלו על ידי נמעניהן מסיבות שונות. לא יתקבל החזר מכל סוג עבור הודעות אשר לא הגיעו ליעדן מכל סיבה. שימושכם במערכת יהא בהתאם למגבלות על תוכן הודעות הדוא"ל וה SMS או WHATSAPP והפעילויות כמפורט בהסכם זה.
אין לשלוח תכנים הקשורים המתקשרים לספאם כגון - מכירת תרופות און ליין, פרסום הצעות עבודה מהבית, הלוואות, פורנוגרפיה וכן הימורים ברשת.
הלקוח מודע לנזקים שעשויים להיגרם אם תתקבלנה תלונות ישירות או באמצעות גורם שלישי (כגון ספקי אינטרנט ISP או מפעילים סלולאריים) לגבי הפצת SMS או WHATSAPP לנמענים שלא ביקשו לקבלם באופן מפורש. הלקוח מודע ומסכים לכך שביצוע אחת מפעולות אלו יגרום להפסקה חד צדדית של פעילות מול החברה וכן כי לא יזוכה בהחזר כלשהו עבור תשלומים ששולמו אך לא בוצעו מפאת הפרת אחד מסעיפי הסכם זה. החברה רשאית להוסיף בהודעות היוצאות מסרים המסבירים את זהות הלקוח, המאגר, זכויות הנמען וכן פרטים טכניים.

חומר ל 'מבוגרים בלבד'

שליחת מסרים הכוללים חומרים ל 'מבוגרים בלבד' ו/או המכילים קישורים לאתרים המכילים חומרים כגון אלו אסור בהחלט. האמור בשורות הנ"ל נכון גם לכל פעילות שאינה חוקית והקשורה לפורנוגרפיה אם באופן ישיר או בעקיפין.

אחריות וזכויות

המשתמש יהיה אחראי לעמוד בתנאי כל דין בקשר עם ביצוע השירות, ובכלל זה בהוראות חוק התקשורת (בזק ושירותים) התשס"ח-2008. יובהר, כי החברה אינה אחראית לספק ולא תספק למשתמש ייעוץ, משפטי או אחר, והאחריות על קבלת ייעוץ מתאים בקשר עם השירות מוטלת על כתפי המשתמש בלבד. כל הנאמר בשיחה טלפונית עם נציג מטעם החברה אינו מהווה ייעוץ משפטי ולא יחשב ככזה גם אם נאמר אחרת.

כל הזכויות, לרבות זכויות היוצרים ו/או זכויות הקניין הרוחני (לרבות פטנטים, סימני מסחר וסודות מסחריים), בקשר עם התכנים שיישלחו במסגרת ההודעות לרבות טקסט בהודעת SMS או WHATSAPP ו/או תכנים המופיעים בדפי האירוע שקישור להם ישלח באמצעות הודעת SMS או WHATSAPP או עמודים שמהם ניתן להגיע מעמודים כאמור ו/או בהודעות דוא"ל ו/או בעמודי אינטרנט שניתן להגיע אליהם באמצעות קישורים שיוצבו בהודעות הדוא"ל ו/או בהודעות MMS (להלן "התכנים"), הנן בבעלותו המלאה של המשתמש, והשימוש בהם במסגרת השירות אינו מהווה הפרה של כל זכות, לרבות זכות יוצרים, או כל זכות קניינית אחרת של צד שלישי כלשהו, בין אם הוגשה בקשה לרישומה ובין אם לאו.

המשתמש הינו ויהיה אחראי בכל הנוגע להשגת כל האישורים ו/או הזכויות ו/או ההסכמות ו/או רשיונות השימוש הדרושים מספקי ו/או יצרני התכנים ו/או כל גוף אחר (לרבות ומבלי לגרוע מהאמור לעיל אקו"ם), לצורך השימוש בתכנים בהתאם להסכם זה, והוא פוטר בזאת את החברה באופן מפורש מבדיקה של מקור התכנים ו/או בדיקת האישורים הנדרשים לצורך שימוש בתכנים, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור מהימנותם של התכנים והסכמתו המפורשת של מקור התכנים לפרסום המידע במסגרת השירות, ככל שהסכמה כאמור נדרשת, ומצהיר כי בדיקה כאמור מצויה בתחום אחריותו הבלעדי של המשתמש, ותבוצע על ידו.

העדר זכויות בתוכנה. המשתמש מאשר כי אינו בעל זכות קניינית באתר או במערכת. המשתמש מתחייב כי לא יבצע, במישרין או בעקיפין, פעולות הנדסה לאחור, הידור, פירוק, או כל ניסיון אחר לגלות את קוד המקור, קוד אובייקט, או המבנה הבסיסי, רעיונות או אלגוריתמים של, או אשר נמצאים במערכת או כל תיעוד, תוכנה, או נתונים הקשורים למערכת, וכמו כן לא להסיר כל הודעות או תוויות קניין מהמערכת או האתר, לשנות, לתרגם או ליצור עבודות נגזרות המבוססות על המערכת, או להעתיק, להפיץ, למשכן, להמחות, או להעביר בכל דרך אחרת זכויות במערכת או באתר.

אינכם רשאים להציג, להעתיק, לשכפל או להפיץ את התוכנה, כל רכיב ממנה, כל תיעוד המסופק בקשר עם המערכת או התוכנה, או כל תוכן, לרבות אך לא מוגבל לניוזלטרים, שהופצו אליכם על ידי החברה בקשר עם השירות או המערכת. הפרת התחייבויות אלו על ידכם עלולה להביא לסיומו של הסכם זה ולשיפוי ולפיצוי על פי כל דין.

הפצת הודעות

הנ"ל מתייחס לכל אפשרויות הפצת ההודעות דרך המערכת, מסרונים (SMS) , וואטסאפ (Whatsapp) או בכל דרך אחרת.
שירות Save The Date מיועד לניהול אירועים ואישורי הגעה בלבד !
השירות אינו מיועד למשלוח והפצת הודעות מסוגים אחרים לרבות: מכירת מוצרים, פרסום, תרומות, הזמנת מוצרים, משלוחים, אימותים, רכישות, קודים, ספאם וכו. בנוסף, הלקוח מתחייב לא להפיץ הודעות פוגעות או מעליבות. המשתמש מצהיר ומתחייב שלא להשתמש בשירות לצרכים אחרים מלבד המפורט לעיל.
שימו לב - בהתאם למדיניות קפדנית של חברת Meta באשר לשליחת הודעות whatsapp, אין לשלוח הודעות Whatsapp באירוע שאינו אירוע פרטי כדוגמת חתונות, בריתות, בר/בת מצווה, ימי הולדת וכו'. לדוגמא אין לשלוח הודעות Whatsapp לכנסים מכל סוג. הודעות אלה ייחסמו באופן אוטומטי ולא יועברו לנמענים. אנו ממליצים באירועים אלה לשלוח הודעות מסוג Sms בלבד.

כשירות

המשתמש מצהיר ומתחייב כי יש לו הזכות להירשם כמשתמש בשירות Save The Date זה ולבצע את כל הפעולות הנקובות בו והכל - ללא צורך בהרשאה, אישור או הסכמה של צד שלישי כלשהו, וכן כי אין כל מגבלה חוקית, חוזית או אחרת על רישום המשתמש לשירות והפעלתו על ידו.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

התכנים באתר ובמערכת הינם הקניין הרוחני של בעלי האתר.

תכנים

המשתמש מצהיר ומתחייב כי כל התכנים לא יפרו ו/או יפגעו בכל פטנט, זכות יוצרים, סוד מסחרי, סימן מסחר, זכות קניינית אחרת של צד שלישי או כל זכות אשר הוגשה בקשה לרישומה על ידי צד שלישי, בארץ או בעולם.

המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא האחראי הבלעדי לתכנים. לבעלי שירות Save The Date ומפעילי השירות ולמפעילים הסלולריים לא תהא כל אחריות בקשר עם התכנים. מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בהסכם זה, המשתמש מתחייב שהתכנים נשוא הסכם זה לא יכללו אחד או יותר מהתכנים המפורטים להלן:

 1. כל חומר הפוגע ו/או עשוי לפגוע ו/או מפר ו/או עלול להפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר.
 2. כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור.
 3. כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
 4. כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב.
 5. סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.
 6. חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
 7. כל חומר המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו או בשמו הטוב.
 8. כל חומר המפר זכויות לשימוש מסחרי, לחוזה, לסודיות או לאמון של צד שלישי כלשהו.
 9. כל חומר שפרסומו או מסירתו נאסרו לפי הוראות כל דין.
 10. חומר בעל אופי או תוכן, עוין, מאיים, גס, גזעני, פוגע ברגשות הציבור, העלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או מהווה הפרה אחרת של החוק הישראלי.
 11. כל חומר הפוגע ו/או עשוי לפגוע במוניטין ו/או בשם הטוב של איזה מן המפעילים הסלולריים או במדיניותם כלפי משתמשותיהם.
 12. כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.
 13. כל קישור (Link) או הפניה לחומר שפרסומו נאסר לפי סעיף 4 זה.
 14. כל חומר שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב או שאינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.
 15. כל חומר, לרבות פרסום, שיווק או קידום מכירות הנוגע, במישרין או בעקיפין, לשירותי רט"ן ו/או למפעילי רט"ן ו/או לציוד קצה ו/או לכל סוג של שירות שניתן או שיינתן, במישרין או בעקיפין, על-ידי מי ממפעילי הרט"ן.
 16. חומר האסור על פי כל דין.

דיוור לא מורשה – Spam

המשתמש מתחייב לא לבצע הפצת SMS או WHATSAPP לא מורשה, לא לבצע הפצת דואר זבל (Spam) וכל זאת בהתאם לחוק הספאם. לא להשתמש בכתובות SMS או WHATSAPP שנאספו באמצעות תוכנה לאיסוף מספרי טלפון. להזדהות בצורה ברורה בתור השולח. להסיר מידית מרשימת התפוצה כל הנמען שביקש לעשות כן בכל דרך שהיא. לוודא שבכל רשימת תפוצה אליה מתבצעת הפצה, לא נכללות כתובות SMS או WHATSAPP של נמענים שביקשו להסיר את כתובתם מרשימת התפוצה.

שימוש לרעה בשירותים

המערכת משמשת אך ורק למטרות חוקיות ולניהול אירועים וקבלת אישורי הגעה לאירועים. כל ניסיון לשימוש לרעה/ביצוע מניפולציה מכל סוג באפליקציה או במשאבי המערכת אסורה בהחלט. בכל מקרה של ניסיון לשימוש לרעה או בשימוש לרעה בזכויות הניתנות ללקוח בעת הפעלת חשבונו בחברה, תישקל בחומרה בחברה ותגרור השעיית החשבון במלואו או בחלקו או סגירתו לצמיתות ללא כל התראה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

המפעילים הסלולריים וחברת Meta

הובא לידיעת המשתמש שביצוע חלק מהשירותים הניתנים במערכת מותנה בין היתר בקיומם של הסכמים בין החברה ומפעילי השירות לבין המפעילים הסלולריים השונים ובין חברת META המספקת את שירות Whatsapp Business. בכל מקרה שבו יסתיים ההסכם בין החברה ומפעילי השירות לבין מפעיל סלולרי כלשהו או חברת MET, מכל סיבה שהיא, יפסקו השירותים להינתן למנויי אותו מפעיל סלולרי או ל Whatsapp. כמו כן, המשתמש מודע לכך שהמפעילים הסלולריים וכן חברת META עשויים מעת לעת להשעות, להפסיק, להגביל או לחסום את מתן השירותים באופן זמני או קבוע, או לשנות את תנאי התקשרותם עם החברה באופן אשר יחייב התאמה או שינוי של תנאי טופס הזמנה זה. למשתמש לא תהיה כל טענה או תביעה בקשר לכך.

המשתמש יודע שהמפעילים הסלולריים ו/או חברת META רשאים לנתק ו/או להפסיק ו/או להשהות ו/או להגביל ו/או לחסום מתן שירותי רט"ן לרבות השירותים החיוניים לצורך ביצוע השירות, למי ממשתמשי הקצה או לכלל משתמשי הקצה או לסוג מסוים של משתמשות קצה, בין ביוזמת המפעיל הסלולרי, בין לבקשת משתמש הקצה, ובין בעתות חירום, ולא תהיה לו כל טענה או תביעה כנגד החברה ו/או כנגד המפעיל הסלולרי בקשר לכך. במידה וחסימת משתמשי קצה כאמור תהא בדרך של העברת רשימת משתמשים חסומים למשתמש, המשתמש מתחייב להפעיל את החסימה כאמור באופן מיידי.

המשתמש מודע למגבלות הכיסוי הסלולרי ולאופי הקשר הסלולרי, להפרעות, להפסקות ולניתוקי השיחות שהינם במסגרת הנורמה הנוהגת לגבי תקשורת סלולרית, ולעובדה שבחלק מן האזורים בארץ יתכן שכיסוי התקשורת הסלולרית אינו מלא או רציף, ולא תהיה לו כל טענה או תביעה כנגד החברה ו/או כנגד המפעיל הסלולרי בקשר לכך.

למשתמש לא תהיה כל טענה או תביעה החברה ו/או כנגד המפעילים הסלולריים כתוצאה מנסיבות של כוח עליון, לרבות פעולות של צדדים שלישיים מעבר לשליטתם הסבירה של בעלי שירות Save The Date ומפעילי השירות ו/או המפעילים הסלולריים, או כתוצאה משינוי בחוק, בתקנות, בכללים או בהנחיות החלים על בעלי שירות Save The Date ומפעילי השירות ו/או המפעילים הסלולריים.

ללקוח לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד החברה ו/או כנגד המפעילים הסלולריים כתוצאה מניוד מספרים ו/או החלפת קידומות של מספרים קיימים בקידומות חדשות. על הלקוח לוודא ולתקן את רשימות התפוצה שלו בקידומות המעודכנות בהתאם לחוק.

אין בהסכם זה כדי לגרוע מהוראות הסכמי הרט"ן שבין משתמשי הקצה לבין המפעילים הסלולריים, לרבות ומבלי לגרוע, כל הוראות הגבלת האחריות של המפעילים הסלולריים.

השימוש בשירות

השימוש בשירות כפוף להסכם זה ולתנאיו ולמחירון הרשמי של השירות. במידה ולא ייחתם הסכם, במקרה של חריגות הלקוח יחויב עליהן עפ"י המחירון הרשמי ללא צורך בהודעה מוקדמת.

השימוש במערכת וכל הסתמכות על ידי המשתמש על המערכת, כולל כל פעולה שננקטה על ידי המשתמש בשל השימוש או הסתמכות כאמור, הינו על אחריות המשתמש בלבד. החברה אינה מתחייבת כי המערכת תהיה ללא תקלות או שגיאות מכל סוג, לרבות בקשות הסרה מרשימת התפוצה שלא התקבלו מכל סוג ומכל סיבה, הודעות שנתקבלו על ידי הנמען יותר מפעם אחת, אישורי הגעה ב SMS או WHATSAPP שלא הגיעו או אישורי הגעה טלפונים שגויים וכן אין היא נותנת כל התחייבויות באשר לתוצאות שניתן להשיג מהשימוש במערכת. המערכת מסופקת "AS IS" והחברה לא תישא בכל אחריות, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות לגבי סחירות, התאמה למטרה מסוימת או לאי הפרה. הסעד היחיד והבלעדי שיינתן למשתמש לכל כשל של המערכת כאמור תהא הפעלת מאמצים סבירים ע"י החברה כדי להתאים או לתקן את המערכת.

החברה אינה מתחייבת לשמור ו/או לתחזק אי מאילו נתוני המשתמש לרבות תמונות, קבצים, רשימות תפוצה, היסטורית פעילות, הודעות שנשלחו, סטטיסטיקת פעילות, אישורי הגעה שהתקבלו, רשימת הוצאות, רשימת מתנות, סידורי ישיבה וכל פרט אחר אשר תועד במערכת.

זכות השימוש בחשבון ניתנת למשתמש בלבד. המשתמש מתחייב שלא להעביר את החשבון לצד ג'.

המשתמש אחראי לאבטחת החשבון שלו, הסיסמאות והקבצים. החברה תקבל את הנחיותיו של כל אדם אשר יטען כי הוא מוסמך לערוך שינויים בחשבון המשתמש, כל עוד אותו אדם יציג את שם המשתמש והסיסמה של המשתמש באופן מקוון, באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות הטלפון, או באמצעות שירות צד שלישי באמצעותו יש למשתמש גישה למערכת, אם בכלל. לחברה אין כל ידע על המבנה הארגוני של המשתמש באם נרשם למערכת כישות, או על הקשרים האישיים שלו באם הינו אדם פרטי. החברה לא תהא אחראית לפעולות של כל אדם אשר יעשה שימוש לרעה או יגנוב את רשימות אנשי הקשר או נכסים אחרים של המשתמש באמצעות שימוש בשם המשתמש והסיסמה שלו.

החברה והמשתמש מסכימים כי הסכם זה מבטא באופן מלא ובלעדי את ההבנה ההדדית של הצדדים והוא מחליף ומבטל כל הסכמים קודמים בכתב ובעל פה, תקשורת כלשהי, והבנות אחרות הנוגעות לנושא של הסכם זה. החברה תהא רשאית לשנות הסכם זה מעת לעת כפי שיפורסם באתר או במערכת. החברה לא תידרש להודיע באופן מפורש על שינויים בהסכם זה. על המשתמש להיכנס באופן יזום ולהתעדכן מעת לעת בשינויים שנעשו בהסכם. עיכוב או מחדל של אחד מהצדדים לממש כל זכות או סעד על פי הסכם זה או הקיים על פי הדין או דיני היושר לא ייחשב כוויתור על זכות או סעד כאמור.

במידה ומגיעות תלונות על קבלת מסרונים (SMS) , וואטסאפ (Whatsapp) , על תוכן ההזמנה הדיגיטאלית (דף האירוע) או בכל דרך אחרת, תישקל חומרת התלונות בחברה והן עשויות לגרור את השעיית החשבון במלואו או בחלקו או סגירתו לצמיתות ללא כל התראה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

הסכם זה ניתן להסבה על ידי החברה לכל גורם אשר ייכנס לנעליה וייקח עליו את התחייבויותיה ואשר ירכוש את הבעלות או הזכות להשתמש ולתת רישיונות במערכת.

ביטול והחזרים

החברה שומרת על הזכות לבטל את שירותיה למשתמש בכל עת בשל אי קיום סעיף מסעיפי הסכם זה. במקרה כזה הרי שלא יבוצע כל החזר כספי מלא או חלקי למשתמש והמשתמש יישא בכל הוצאה מיוחדת שתיגרם לחברה כתוצאה מהפרה של הסכם זה.

נתוני המשתמש

החברה רשאית לפרסם את השירות לכלל משתמשי השירות ו/או לנמעני משתמשי השירות. כמו כן רשאים בעלי השירות לפרסם את דף האירוע לכל גולשי האתר ו/או המערכת ובכל מדיה. כמו כן הנני מאשר לחברה לפרסם את דף האירוע שלי באתר השירות ו/או בעמוד הפייסבוק של השירות. שימו לב כי דף האירוע עשוי להכלל במנועי החיפוש השונים ברחבי האינטרנט.

מגבלת תווים להודעת SMS או WHATSAPP

הודעת SMS או WHATSAPP אחת מוגבלת ל- 268 תווים.
ניתן לשרשר 2 הודעות רצופות לקבלת 500 תווים.
ההודעות ישורשרו ויוצגו כהודעה אחת ברוב מכשירי הסמארטפון.
ההודעות ניתנות לתקופה של שנה. לא יינתן זיכוי כספי בגין הודעות Sms או Whatsapp אשר לא נוצלו.
תוקף הקו הוירטואלי לאישורי הגעה ניתן למשך חודשיים. לא יינתן החזר כספי עבור קו וירטואלי שלא נוצל.

עדכוני החברה

הנני מאשר הסכמתי לקבלת מידע פרסומי ועדכונים מאת החברה לאימייל או מספר הטלפון עמם נרשמתי לשירות.

סריקת נתונים ו/או כריית מידע

חל איסור חמור לבצע סריקת נתונים ו/או במערכת ו/או באתר.

הסרת אחריות

החברה, עובדיה וכל הבאים מטעמם לא יישאו בכל אחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מהשירותים המסופקים על ידה. בכלל זה זמינות השירות, זמינות המערכת, איבוד נתונים, תקלות או כשלים במערכת או כתוצאה מפעולה שגויה או הקלדה שגויה של מי מעובדיה וכן עיכוב, אי מסירה, או מסירה לכתובת שאינה נכונה של מסרים, דיוור אלקטרוני, אישורי הגעה טלפונים והודעות SMS או WHATSAPP, המועברים באמצעות השירות.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המשתמש מתחייב – כי עובדיו, שלוחיו, מועסקיו וכל אדם או גוף הקשורים עמו או הבאים מטעמו או שיעסקו בביצוע השירות או בכל הקשור והנובע ממנו, אם יהיו כאלה, יקבלו על עצמם באופן ישיר את מלוא ההתחייבויות נשוא כתב זה.

המשתמש יפצה וישפה את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמם, ו/או את המפעילים הסלולריים, לפי העניין, בגין כל אובדן, נזק, הפסד, הוצאה או חבות שיגרמו למי מהם ושמקורם בהפרת המשתמש את תקנון שימוש זה לרבות הצהרותיו, התחייבויותיו, המצגים שהציג ו/או הוראות כל דין, תקנה, רישיון, היתר, אישור או התחייבות בת תוקף אחרת, במעשה או במחדל, או עקב הפרה כלשהי של זכות קניין רוחני, לרבות פטנט, סימן מסחרי, זכות יוצרים, סוד עסקי, לרבות בקשר עם תכנים אשר יסופקו למשתמש על ידי ספקי תוכן, והכל – בצירוף הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, מיד עם קבלת דרישה. בנוסף, המשתמש מאשר ומסכים כי לחברה יש הזכות לדרוש פיצוי בגין כל נזקים שייגרמו לה בגין כל שימוש במערכת למטרות בלתי חוקיות, באופן בלתי חוקי, ו/או באופן שאינו עולה בקנה אחד עם תנאי הסכם זה, וכי פיצויים אלה יכול שיכללו פיצויים בשל נזק מכל סוג, לרבות ישיר, עקיף, מיוחד, נלווה, תוצאתי או נזקים בשל הסתמכות.

תוקפם של סעיפי האחריות והשיפוי אינו מותנה בזמן (בכפוף לדיני ההתיישנות הכלליים), והוראותיו ימשיכו לחול ולחייב את הצדדים אף לאחר סיום התקשרות הצדדים על פי טופס ההזמנה.
כל מחלוקת או הליך משפטי לגבי כל עניין הקשור להסכם זה או הנובע ממנו, ייפתח בלעדית באמצעות הגשת בקשה לבתי המשפט המוסמכים של חיפה, ישראל, ובמקרה כזה, רק דיני מדינת ישראל יחולו.